Vanuit de wetgeving is het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verplicht voor werkgevers.
Deze verplichting vloeit voort uit artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. De inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) controleert op naleving van deze RI&E verplichting.

Bent u RI&E-plichtig? Waarschijnlijk wel

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van een branche RI&E instrument maar zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Kijk hier om te zien of u RI&E-plichtig bent.

Dit zegt Inspectie SZW over de RI&E

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Bespreken met het personeel

De verplichting tot het jaarlijks rapporteren aan de OR / PVT over de voortgang van het Plan van Aanpak is per 1 januari 2007 geschrapt uit de Arbowet. Op basis van de WOR zou een OR wel een jaarlijkse rapportage kunnen eisen van de werkgever. Ook hebben de OR en PVT instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Toetsen

De werkgever mag zijn RI&E zelf maken. Is elke werkgever verplicht zijn RI&E te laten toetsen? Nee, sinds 1 juli 2005 bestaat hier een ander systeem voor.  
Hier kunt u zien of u wel of niet verplicht bent uw RI&E te laten toetsen, en door wie u dit moet laten doen.

Actueel houden

Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de ook RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.

En als u niets doet?

Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan kan de inspecteur u een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden.

De RI&E is niet voor niets wettelijk verplicht. Wie hem niet uitvoert, is waarschijnlijk ook niet actief bezig met het veilig en gezond houden van het bedrijf. Niet bezig met de kans op ongelukken en verzuim, en de gevolgen daarvan. Hoe ingrijpend die gevolgen kunnen zijn, moet u maar vragen aan een ondernemer die het heeft meegemaakt: een claim van een werknemer bij een ongeluk of beroepsziekte. En wat dat betekent voor het imago van het bedrijf.

Inspectie SZW let overal op

Inspectie SZW controleert namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bedrijven zich aan de Arbo-wetgeving houden.

De inspecteur controleert op de werkomstandigheden in het bedrijf. Maar hij controleert ook of er een RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is. Of die RI&E compleet is, en getoetst door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. En of de arbodienst/deskundige een advies heeft uitgebracht over het plan van aanpak.
De ondernemer moet kiezen voor de beste oplossingen die technisch, economisch en operationeel mogelijk zijn. Die keuze maakt hij samen met de arbodienst/deskundige en de werknemers.

Waarschuwing, bestuurlijke boete, proces-verbaal

Indien u geen of geen goede RI&E kunt laten zien, dan zal de inspecteur u een schriftelijke waarschuwing of een eis tot naleving geven. Bij een eis tot naleving zal de inspecteur u specifiek aangeven wat u precies moet doen met uw RI&E. Zowel bij een waarschuwing als bij een eis tot naleving krijgt u een termijn opgelegd waarbinnen u de (onjuiste/onvolledige) RI&E alsnog kunt maken. Als de termijn voorbij is, en de RI&E er nog steeds niet is óf de RI&E nog steeds niet goed is dan krijgt u alsnog een bestuurlijke boete. Deze cyclus herhaalt zich net zolang tot het bedrijf voldoet aan de RI&E-verplichting. Door recidive zal de boete steeds hoger worden en uiteindelijk resulteren in een proces-verbaal. Dan komt de zaak voor de rechter. Alle eerder opgelegde boetes dienen ook betaald te worden; bij niet betalen door het bedrijf wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld.

Over welke bedragen gaat het?

Welke boete wordt opgelegd als er geen RI&E is?

Op overtredingen van de arbowetgeving staan sancties. De Arbeidsinspectie kan bij het ontbreken van een RI&E een bestuurlijke boete uitdelen. Het boetenormbedrag bedraagt hierbij € 1800. Is er wel een RI&E, maar het plan van aanpak ontbreekt, dan bedraagt het boetenormbedrag € 450. Het boetenormbedrag is de boete voor bedrijven met 250 of meer werknemers. Voor kleinere bedrijven is de boete lager.

Ook voor de volgende overtredingen geldt een boetenormbedrag van € 450:

  • in de RI&E wordt geen aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot een deskundige werknemer of andere deskundigen (bijvoorbeeld van een arbodienst);
  • in het plan van aanpak zijn geen termijnen vermeld waarbinnen de maatregelen worden getroffen;
  • de RI&E wordt niet aangepast wanneer daar aanleiding voor is.

Ten slotte geldt een boete als de RI&E niet wordt verstrekt aan degene die werknemers ter beschikking stelt (zoals uitzendkrachten). Het boetenormbedrag hiervoor bedraagt € 900.

Hieronder vindt u een overzicht van de bestuurlijke boete die Inspectie SZW kan opleggen indien u niet beschikt over een RI&E, conform artikel 5, lid 1 van de Arbowet. De te betalen boetes zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf

1 – 4 werknemers                          € 300,-  (= 10% van het totale boetebedrag)

5 – 9 werknemers                          € 600,-  (= 20% van het totale boetebedrag)

10 – 39 werknemers                      € 900,-  (= 30% van het totale boetebedrag)

40 – 99 werknemers                      € 1.500,-  (= 50% van het totale boetebedrag)

100 – 249 werknemers                  € 1.800,-  (= 60% van het totale boetebedrag)

250 – 499 werknemers                  € 2.400,-  (= 80% van het totale boetebedrag)

500 of meer werknemers              € 3.000,-  (= 100% van het totale boetebedrag)

Indien u voor dezelfde overtreding een tweede keer een boete ontvangt, wordt het boetebedrag anderhalf keer vermenigvuldigd.

Afhankelijk van de risico’s in uw bedrijf moet uw RI&E méér informatie bevatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het werken met jeugdige werknemers of met gevaarlijke stoffen. Voor een volledig overzicht van alle RI&E-verplichtingen en de daarbij behorende bestuurlijke boetes, klik hier. Bekijk eerst welke norm geldt voor de betreffende verplichting, en zoek vervolgens op wat de normboete is voor overtreding van de boete. De opbouw van boetes is gelijk aan het overzicht hierboven.

Wanneer bent u RI&E plichtig?

Moet u de RI&E laten toetsen?

Wie moet voor u de RI&E toetsen?