Werkplekonderzoek

Natuurlijk wil je dat jouw werknemers veilig en gezond kunnen werken.

 Een prettige, veilige werkplek hoort daarbij. Een gezonde werkplek vermindert de verzuimkans en bevordert de productiviteit.

Met een werkplekonderzoek kun je klachten voorkomen, verminderen of verhelpen. Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden verricht, van productieomgeving tot op kantoor. Door middel van een korte vragenlijst vragen wij de werknemer over zijn werkplek, werkgedrag en werkorganisatie. Er wordt gekeken naar:

  • De fysieke belasting
  • Ergonomie van de werkplekinrichting
  • Omgevingsfactoren, zoals het klimaat, verlichting, geluid en trillingen
  • Veiligheid
  • Het werkgedrag, de werkorganisatie, werkverhoudingen en het voorkomen van werkdruk/stress

Preventief ergonomisch advies

Het maken van gezonde keuzes en gedragsverandering begint bij de juiste kennis. Informatie over de gevolgen van ongezond zitgedrag is de basis voor het voorkomen van werk-gerelateerde klachten. Door het aanbieden van preventief werkplekadvies zorg je ervoor dat medewerkers zelf beschikken over de juiste ergonomische basiskennis. Op basis van het bestaande kennisniveau en de reeds getroffen maatregelen kunnen wij een plan van aanpak opstellen om samen met de medewerker een dynamische en passende werkplek te creëren.
In grote lijnen bestaat een werkplekonderzoek uit een inventarisatie van de werkplek en de werkomgeving, kennisoverdracht, werkplekinstellingen en individueel advies over de werkhouding en het beweeggedrag.
Omdat iedereen op zijn of haar manier beweegt en ontspant, wordt hier rekening mee gehouden bij het instellen van de werkplek. Soms betekent dit bijvoorbeeld dat een bureau(stoel) niet aan de wettelijke normen voldoet maar wel past bij de behoefte van de gebruiker. Dankzij deze doelmatige aanpak zijn wij in staat de persoonlijke werksituatie met de wettelijke kaders en Arbo-richtlijnen te combineren.

Individueel werkplekonderzoek

Het ergonomische werkplekonderzoek geeft jou als leidinggevende inzicht in mogelijke knelpunten op de individuele werkplek. De manier waarop de werkplek is ingericht, maar ook de instellingen van het meubilair zijn van groot belang bij het voorkomen van rug-, schouder- en nekklachten. Onze adviseur beoordeelt alle mogelijke risicofactoren o.a. aan de hand van observatie, een persoonlijke checklist en een persoonlijke analyse. Ook worden er praktische oplossingen en individuele adviezen aan je medewerkers gegeven. Iedereen beweegt en ontspant tenslotte op zijn eigen manier. Tijdens het werkplekonderzoek besteden we bijzondere aandacht aan eventuele lichamelijke klachten. Naast deze persoonlijke aandacht en aanpassingen letten we natuurlijk ook op de wettelijke kaders en arbo richtlijnen.

Klachtgerelateerd werkplekonderzoek

Tijdens een klachtgerelateerd werkplekonderzoek worden de werkplek, de werkomgeving en het beweeggedrag uitgebreid in kaart gebracht. Er wordt geïnventariseerd welke stappen er al genomen zijn en welke stappen nog genomen kunnen worden om tot een ergonomisch verantwoorde werksituatie te komen. Tijdens een persoonlijk gesprek met de adviseur worden de klachten en het ontstaan ervan besproken. Door de medewerker tijdens het uitvoeren van zijn of haar werktaken te observeren krijgt de adviseur een goed beeld van de houding en het beweeggedrag.

Verslag en aanbevelingen

De uitkomsten van het werkplekonderzoek leggen we vast in een verslag. Hierin staan praktische adviezen om eventuele knelpunten weg te nemen. De medewerker krijgt aanbevelingen op onder meer het gebied van ergonomie, werkorganisatie, gebruik van hulpmiddelen en werkhouding. Hij wordt zich hierdoor meer bewust van wat belastend is voor zijn lichaam en weet zijn lichaam tijdens het werk beter te ontlasten en te ontspannen. Ook leert hij zelf de eigen werkplek en het meubilair goed in te stellen, waardoor klachten verminderd of zelfs verholpen worden. Niet alleen in het verslag, ook al tijdens het werkplekonderzoek krijgt de medewerker al gericht advies, zodat hij direct gezond en veilig aan de slag kan. Als leidinggevende/werkgever ben je door het werkplekonderzoek beter op de hoogte van de ergonomische knelpunten op de werkvloer en kun je bij het maken van toekomstige beslissingen gebruik maken van de bevindingen uit het werkplekonderzoek. Zo houd je je mensen nu en in de toekomst gezond en veilig aan de slag.

Evaluatie

Na het werkplekonderzoek heeft de medewerker tijd nodig om te wennen aan de aangepaste werkplek, hij of zij wordt zich meer bewust van de zit- en werkhouding en oude patronen maken plaats voor nieuw gedrag. Over het algemeen zal binnen enkele weken na het werkplekonderzoek merkbaar verbetering optreden.
Een klachtgerelateerd werkplekonderzoek kan tevens gecombineerd worden met preventief werkplekonderzoek; zo kunnen meteen alle overige werkplekken op de juiste manier worden ingesteld en sla je twee vliegen in één klap!

Heeft u een werkplekonderzoek nodig? Voor vragen of meer informatie over onze mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.