Home » Hoe zorg je ervoor dat iedereen gebruik maakt van PBM’s?

Hoe zorg je ervoor dat iedereen gebruik maakt van PBM’s?

PBM gebruik – Goed beschermd aan het werk

Als preventiemedewerker draag je zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. Je bent op de hoogte van de veiligheidsrisico’s in je werkomgeving en van de maatregelen tegen die risico’s. Dit betekent dat je ook moet weten of jij en je collega’s gebruik moeten maken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Jouw taken
Als preventiemedewerker moet je ervoor zorgen dat de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staan. Houd er rekening mee dat je werkgever de persoonlijke beschermingsmiddelen gratis beschikbaar moet stellen. De kans bestaat bovendien dat jij verantwoordelijk bent voor het geven van goede voorlichting en instructies over het gebruik en onderhoud van de beschermingsmiddelen.

Een boete voorkomen
Uiteraard is het ook zaak dat je in de gaten houdt of iedereen de persoonlijke beschermingsmiddelen ook echt gebruikt. Constateert de Inspectie SZW namelijk dat de wettelijk voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen niet worden gebruikt, dan kan naast de werkgever ook de werknemer in overtreding zijn. De werknemer kan hiervoor zelfs een maximale boete van € 450 krijgen.

Hoe zorg je ervoor dat iedereen gebruikmaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen?

Om ervoor te zorgen dat iedereen ook echt gebruikmaakt van de persoonlijke beschermingsmiddelen, kun je je werkgever vragen om deze verplichting – inclusief eventuele sancties bij het niet naleven ervan – vast te leggen in de huisregels of het personeelsreglement. Maakt een werknemer bij herhaling geen gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen, dan kan je werkgever deze werknemer een (beperkte) boete opleggen, schorsen en in het uiterste geval ontslaan. Belangrijk is dat je werkgever in dat geval beschikt over een schriftelijke sanctiebeleid. De sancties voor het niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dus op papier staan.

PBMSoorten persoonlijke bescherming
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er in veel soorten en maten.
Ze beschermen jou en je collega’s tegen verschillende soorten risico’s:

 

 • Ademhalingsbescherming biedt bescherming tegen gevaarlijke stoffen in de lucht.
 • Beschermende kleding is werkkleding met extra bescherming, zoals thermische isolatie, zichtbaarheid, bescherming tegen infrarood- en ultravioletstraling of vervuiling.
 • Gehoorbescherming voorkomt lawaaislechthorendheid en lawaaidoofheid.
 • Gelaatsbescherming biedt bescherming van het gehele gezicht.
 • Handbescherming, zoals veiligheidshandschoenen, beschermen tegen splinters, scherpe randen, gevaarlijke stoffen en snijden.
 • Hoofdbescherming – denk aan veiligheidshelmen – beschermen tegen stoten en vallende voorwerpen.
 • Oogbescherming, zoals veiligheidsbrillen, beschermt werknemers tegen splinters, spatten en/of straling.
 • Valbeveiliging biedt bescherming tegen vallen en is verplicht bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte.
 • Voetbescherming (veiligheidsschoenen) beschermt tegen beknellingen, vallende en scherpe voorwerpen en gevaarlijke stoffen.

Drie categorieën

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in drie categorieën ingedeeld:

 • Categorie 1: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen lage risico’s. Dit zijn middelen die iedereen kan gebruiken. Werknemers hoeven dus niet te weten hoe het beschermingsmiddel werkt. Denk hierbij aan een zonnebril, regenkleding en eenvoudige tuinhandschoenen. Als deze beschermingsmiddelen niet of niet goed werken, kan gering en oppervlakkig letsel optreden. Belangrijk om te weten is dat de fabrikant van het beschermingsmiddel verplicht is om van elk product een technisch dossier – met hierin onder meer veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en een gebruiksaanwijzing – op te stellen en dit tot ten minste tien jaar na de productiedatum te bewaren. Dit technisch dossier is opvraagbaar bij de fabrikant. Uiteraard moet de fabrikant de gebruiksaanwijzing meesturen met het beschermingsmiddel.
 • Categorie 2: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen middelhoge risico’s. Hierbij gaat het om middelen die niet onder categorie 1 vallen en waarbij de fabrikant ervoor moet zorgen dat de middelen voldoen aan de bepalingen volgens de EG-richtlijn 89/686/EEG. De fabrikant is ook bij dit type beschermingsmiddelen verantwoordelijk voor het opstellen van het technisch dossier. Ook moet hij zorgen voor een typekeur. Dit betekent dat een erkend keuringsinstituut moet hebben vastgesteld dat het product voldoet aan de gestelde eisen. De meeste persoonlijke beschermingsmiddelen vallen onder categorie 2. Voorbeelden zijn veiligheidsbrillen en veiligheidshelmen.
 • Categorie 3: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen hoge risico’s. Dit zijn complexe middelen waaraan naast de gestelde voorwaarden uit categorie 2 extra eisen worden gesteld. Zo moeten deze middelen geproduceerd zijn onder een door de EG erkend kwaliteitsborgingssysteem. Een voorbeeld van een persoonlijk beschermingsmiddel uit categorie 3 is een harnasgordel.

Gerelateerd

Kennisbank – Werken met gevaarlijke stoffen
Kennisbank – Werken met gevaarlijke straling
Kennisbank – Brand- en noodvoorzieningen
Kennisbank – Risico-inventarisatie (RI&E)
Kennisbank – Biologische gevaren

Hulpmiddel – Kennisdossier Persoonlijke beschermingsmiddelen
Hulpmiddel – Uitgebreide informatie Persoonlijke beschermingsmiddelen (Arbouw)

Bron: Inpreventie, Ministerie SZW